Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on valokuvaaja Marja Haapion henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.01.2020.

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Valokuvaaja Marja Haapio

Y-tunnus:  1844111-1

Puh: 040 5106297

info(at)etunimisukunimi piste fi

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Kerään ja käsittelen asiakkaan itsensä antamia tietoja. Tietoja käytetään ensisijaisesti kommunikointiin asiakkaan kanssa sekä toimeksiantojen hoitamiseen.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat velvoitteet asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä lakisääteiset velvoitteet.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavia tietoja ovat asiakkaan valokuvien lisäksi, nimi, yhteystiedot (puhelinnumero/sähköposti/osoite), asiakassuhdetta koskevat koskevat tiedot, kuten tuote-ja tilaustiedot sekä tieto kuvien julkaisuoikeuksista. Yritys- ja yhdistysasiakkailla lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.

Tietojen säilytysaika

Rekisteritiedot säilytetään niin kauan kun niitä tarvitaan asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Kirjapitoaineistoa säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkalta itseltään saatuja tai alaikäisen henkilön tapauksessa tämän huoltajalta saatuja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.  Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella (dropbox.com).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot tallennetaan ja niitä käsitellään rekisterinpitäjän  omassa tietojärjestelmässä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja laitteiston tietoturvasta on huolehdittu asiaankuuluvasti. Rekisteritietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Mikäli henkilö haluaaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai pyytää tietojen poistamista, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Jos sinulla on mitään kysyttävää liittyen tietosuojaan tai henkilötietojesi käsittelyyn tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä.